Tjänster

Bygga nytt, bygg om, bygga till

Har du hittat din drömplats och vill bygga ett nytt hus? Eller behöver du göra en gäststuga eller tillbyggnad för att kunna ta emot besök på sommaren? Eller är det dags att bygga om köket och du funderar också på om det inte skulle vara trevligt att bygga en veranda?

 

Oavsett om du ska bygga nytt eller bygga till, renovera eller om du behöver bygga om en lokal för en verksamhet, så hjälper Lovén arkitektur dig med att ta fram allt från en idéskiss till bygglovsritningar och bygghandingar.

Bygglov

Oavsett om du vill bygga nytt eller förändra en befintlig byggnad kan det behövas bygglov. Ibland kan det räcka med ett startbesked om du vill göra en komplementbyggnad, d.v.s. en så kallad "Attefall". I båda fall behövs ritningar som underlag för din ansökan eller anmälan. Med erfarenhet av att själv ha arbetat som bygglovsarkitekt vet jag att varje bygglovsärende är unikt.


Förutsättningarna för att få ett bygglov skiljer sig från plats till plats. Det beror bland annat av om platsen ligger till  inom eller utanför detaljplan. Men det beror också på vad du vill göra. Utöver det så måste du visa att det du vill bygga uppfyller utformningskraven i Plan- och bygglagen.


Det kan vara många frågor att lösa där vissa går att förutse, medan andra kan uppstå under själva bygglovsprövningen, men oavsett kan jag hjälpa dig med just ditt bygglov. 

Förhandsbesked

Har du fått veta att där du vill bygga finns det ingen detaljplan? Eller vill du stycka av och sälja tomter? Då behöver du sannolikt söka ett förhandsbesked.


Om och hur många tomter som går att stycka av beror på platsens förutsättningar. Ett riktvärde är max fem tomter innan detaljplan krävs, men ibland krävs det även vid ett färre antal tomter. För att söka förhandsbesked behövs ett underlag som jag hjälper dig med att ta fram.

Detaljplan och planbesked

Behöver du göra en ny eller ändra en detaljplan? Då måste du först få ett positivt planbesked. Därefter kan arbetet påbörjas med att ta fram en detaljplan. Det är ofta en längre process än att söka till exempel ett förhandsbesked och kan innehålla en hel del utmaningar. 


En detaljplaneläggning är egentligen en typ av utredning som klarlägger om, hur och vad som går att bygga på en plats. Med flera års erfarenhet av att arbeta som planarkitekt kan jag hjälpa dig under hela processen, från idé och begäran om planbesked till antagen detaljplan.


Om du vill utvecklar vi parallellt ett arkitektoniskt koncept för att snabbt komma igång att bygga eller som underlag för att attraherar köpare vid försäljning.

Gestaltningsprogram

Ibland behövs ett gestaltningprogram som underlag för en detaljplan eller ett program.


Ett gestaltningsprogram klargör översiktligt på vilket sätt bebyggelsens olika delar bör utformas. Det handlar om att identfiera övergripande riktlinjer för hur gestaltningen av bebyggelsen på bästa sätt relaterar till både upplevelsevärden och t.ex natur- och kulturvärden.


Det är viktigt att gestaltningsprogrammet förankras i platsens förutsättning för att bäst fylla sitt syfte och ofta uppstår behovet av ett gestaltningsprogram om platsen har många utmaningar och starka upplevelsevärden. Ett gestaltningsprogram kan också vara intressant för dig som vill identifiera ett särskilt arkitektoniskt koncept för att sedan kunna marknadsföra ditt projekt. Oavsett, tveka inte på att kontakta mig om du behöver hjälp med att ta fram ett gestaltningsprogram.

Rådgivning

Jag erbjuder också rådgivning.


Du kanske står inför att söka ett förhandsbesked eller bygglov och inte vet vart du ska börja eller hur du ska tänka.


Eller du har kanske redan sökt bygglov eller förhandsbesked och fått ett föreläggande om komplettering eller ett yttrande från bygglovsenheten.


Kanske har du fått ett meddelande eller brev om samråd eller en granskning av en detaljplan och undrar vad det innebär för dig?


Eller ska grannen bygga och du är orolig för hur det kommer påverka dig. 


Oavsett kan du vända dig till mig så kan jag försöka hjälpa dig att få svar på dina frågor.